Zee Kutumba Amards-2019.

Friday, October 18, 2019

579

ಜೀ ಕುಟುುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2019

ದಿಗ್ಗಜರ ಸಮಾಗ್ಮದಲ್ಲಿಜೀ ಕುಟುುಂಬದ ಸುಂಭ್ರಮ

ಮುಂಚು ಹರಿಸಿದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ತಾರೆಯರು

ಜೀ ಕನ್ನಡ... ಕರ್‌ಾ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್‌ಾಾನ್ದಲ್ಲಿ ನುಂತಿರೆ ೀ ಕನ್ನಡಿಗ್ರ ರ್‌ಾಡಿಮಡಿತ. ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮರ್‌ೆಯ ಆತಿೀಯ

ಸದಸಯರ್‌ಾಗಿ ರ್‌ೆಲೆ ನುಂತಿರೆ ೀ ಸುಂಪ್‌ೂರ್್ ಮನ್ರುಂಜರ್‌ಾ ವಾಹಿನ. ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್‌ಾರಕಾರಗ್ಳ ಕಾಯ್ಕರಮಗ್ಳಿಗೆ,ಶೆರೀಷ್ಠ

ಗ್‌ುರ್ಮಟಟದ ಜನ್ಮನ್ನಣೆಯ ಕಾಯ್ಕರಮಗ್ಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ವಾಹಿನ. 13ರ್‌ೆೀ ವಸುಂತದ ಸುಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರೆ ೀ ಜೀ ಕನ್ನಡ

ಕುಟುುಂಬ, ಪ್ರತಿ ವಷ್್ದದುಂತೆ ಈ ವಷ್್ವೂ ಕ ಡ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನ, ಜೀ ಕುಟುುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2019 ಕಾಯ್ಕರಮವನ್ನ

ಇತಿತೀಚೆಗ್ಷೆಟೀ ಆಯೀಜಸುತ. ಬೆುಂಗ್ಳೂರಿನ್ ಕೆ ೀರಮುಂಗ್ಲ ಒಳಾುಂಗ್ರ್ ಕ್ರೀಡಾುಂಗ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಆಯೀಜಸಲಾಗಿದದ ಈ

ಕಾಯ್ಕರಮ ಅತಯುಂತ ಯಶಸಿಿಯಾಗಿ ರ್‌ೆರವೆೀರಿದೆ.

ಮಹಾಗ್‌ುರು ಡಾ. ಹುಂಸಲೆೀಖರಿುಂದ ಕಾಯ್ಕರಮಕೆೆ ಚಾಲರ್‌ೆ

ಜೀ ಕುಟುುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2019ರ ಕಾಯ್ಕರಮವನ್ನ ಮಹಾಗ್‌ುರುಗ್ಳಾದ ರ್‌ಾದ ಬರಹಮ ಡಾ. ಹುಂಸಲೆೀಖರವರು ಆರುಂಭಿಕ

ನರ ಪ್ಣೆಯ ಮ ಲಕ ಚಾಲರ್‌ೆ ಕೆ ಟ್ಟಟದಾದರೆ. ನ್‌ುಂತರ ಜೀ ಕುಟುುಂಬದ ಜನ್ಪ್ರರಯ ನರ ಪ್ಕರಾದ ಅನ್‌ುಶ್ರೀ ಹಾಗ್

ಮಾಸಚರ್ ಆನ್‌ುಂದ್ ಹಾಗ್ ವಿಜಯ ರಾಘವೆೀುಂದರ ಮುುಂದುವರೆಸಿದಾದರೆ.ವಿಶೆೀಷ್ ಅುಂದೆರ ಕಮಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಕಮಲ್ಲ,

ರಿಶ್ ಹಾಗ್ ಗ್ಟ್ಟಟಮೀಳ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ವೆೀದಾುಂತ್ ಮತುತ ಅಮ ಲಯ ಜೆ ೀಡಿಯ ಕ ಡ ಕಾಯ್ಕರಮವನ್ನ ನರ ಪ್ರಸಿದುದ

ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿತುತ.

ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆಯರ ಸಮಾಗ್ಮ

ಜೀ ಕುುಂಟುುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2019ರ ವೆೀದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಿಪ್‌ೂರ್್ ಕಲಾವಿದರ ಬಳಗ್. ತುಂತರಜ್ಞರ ಬಳಗ್

ಭಾಗಿಯಾಗಿತುತ.ಕನ್ನಡ ಚಿತರರುಂಗ್ದ ಹಲವಾರ ತಾರೆಯರು ಸುಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದರು. ಈ ಪ್‌ೆೈಕ್, ಚಿತರರುಂಗ್ದ

ಜೆ ತೆಗೆ ಜೀ ಕುಟುುಂಬದ ತಿೀಪ್ಪ್ಗಾರರ ಆಗಿರುವುಂತಹ, ನ್ವರಸರ್‌ಾಯಕ ಜಗೆಗೀಶ್,ರಮೀಶ್ ಅರವಿುಂದ್, ರಕ್ಷಿತಾ

ಪ್‌ೆರೀಮ್, ರಾಜೆೀಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸ್‌ೆೀರಿ, ರೆ ೀರಿುಂಗ್ ಸ್‌ಾಟರ್ ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ, ಡಾಲ್ಲ ಧನ್‌ುಂಜಯ, ವಸಿಷ್ಠ ಸಿುಂಹ ನೀರ್‌ಾಸುಂ ಸತಿೀಶ್

ಜೆ ತೆಗೆ ಪ್ರರ್ಯ ರಾಜ ಶ್ರೀರ್‌ಾಥ್, ಶ್ರೀನವಾಸ ಮ ತಿ್ ಸ್‌ೆೀರಿದುಂತೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತರರುಂಗ್ದ ಅುಂದಿನ್ ಇುಂದಿನ್ ಹಲವಾರು

ಕಲಾವಿದುರ ಜೀ ಕುಟುುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2019ರ ಸುಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆೀಳಿದಾದರೆ.

ಜೀ ಕುಟುುಂಬ ರೆರ್ಡ್ ಕಾಪ್‌ೆ್ಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ ತಾರೆಗ್ಳ ಕಲರವ

ಜೀ ಕುಟುುಂಬ ರೆರ್ಡ್ ಕಾಪ್‌ೆ್ಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕರಮಕೆ ಆಗ್ಮಸಿದ ಎಲಾಿ ತಾರೆಯರು ಮನ್ಸ್‌ಾರೆ ಮಾತರ್‌ಾಡಿದಾದರೆ.. ಜೀ

ಕಲಾವಿದುರ ತುಂತರಜ್ಞರು, ಪ್ರಶಸಿತ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಾಡಲು ಬುಂದಿದದ ಚಿತರರುಂಗ್ ಗ್ರ್ಯರು ರಾಜಕ್‌ೀಯ ಗ್ರ್ಯರು ಜೀ ಕನ್ನಡ

ಜೆ ತೆಗಿನ್ ನ್‌ುಂಟ್ಟನ್ ಬಗೆಗ ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ಮಾತರ್‌ಾಡಿದಾದರೆ.

44 ವಿಭಾಗ್ಗ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸಿತ ಪ್ರಧಾನ್

ಜೀ ಕುಟುುಂಬದ ಫಿಕ್ಷನ್ ಮತುತ ರ್‌ಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ವಿಭಾಗ್ ಸ್‌ೆೀರಿ, ಒಟುಟ 44 ವಿಭಾಗ್ಗ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸಿತಯನ್ನ ಕೆ ಡಲಾಗಿದೆ. ಈಬಾರಿ

ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಡೆರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸಿತ ಸಿಕೆರ. ಮತೆತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚೆ ಚಚಲ ಪ್ರಶಸಿತಯನ್ನ ಪ್ಡೆದ ಸುಂಭ್ರಮ.

ಸಿನಮಾ ಸ್‌ಾಟರ್ ಗ್ಳಿುಂದ ಸ ಪ್ರ್ ಡಾಯನ್ಸ ಧಮಾಕ

ಜೀ ಕುಟುುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಯ್ಕರಮದಲ್ಲಿ ಮೀಘರ್‌ಾ ರಾಜ್ , ಮೀಘರ್‌ಾ ಗಾುಂವೆರ್, ಕ್ಸ್ ಖ್‌ಾಯತಿಯ ವಿರಾಟ್,

ಶ್ರೀಲ್ಲೀಲಾ ಸ್‌ೆೀರಿದುಂತೆ, ಚಿತರರುಂಗ್ದ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದುರ ಬೆ ುಂಬಾಟ್ ಡಾಯನ್ಸ ಪ್ರ್‌ಾ್ಮ್ನ್ಸ ಕೆ ಟ್ಟಟರೆ ೀದು ಜೀ

ಕುಚುುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2109ರ ಸ್‌ೆೆಷ್ಲ್ ಹೆೈಲೆೈಟ್.

ಮುಂಚು ಹರಿಸಿದ ಜೀ ಕುಟುುಂಬದ ತಾರೆಯರು

ಜೀ ಕುಟುುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಗ್ ರಿಯಾಲ್ಲಟ್ಟ ಶೆ ೀಗ್ಳ ತಾರಾಮಣಿಗ್ಳು ತಮಮ ಅದುುತ

ಪ್ರ್‌ಾ್ಮ್ನ್ಸ ಮ ಲಕ ರುಂಗೆೀರಿಸಿದಾದರೆ. ನ್ಗಿಸಿದಾದರೆ. ಕುಣಿಸಿದಾದರೆ. ಅಳಿಸಿದಾದರೆ. ಮೈನ್ವಿರೆೀಳಿಸಿದಾದರೆ.

ಅ.19ಮತುತ 20ರುಂದು ಸುಂಜೆ 7ರಿುಂದ ಪ್ರಸ್‌ಾರ

ಶನವಾರ ಮತುತ ಭಾನ್‌ುವಾರ ಸುಂಜೆ 7ರಿುಂದ ಪ್ರಸ್‌ಾರ

ಅಕೆ ಟೀಬರ್ 19 ಮತುತ 20ರುಂದು ಅುಂದೆರ, ಶನವಾರ ಮತುತ ಭಾನ್‌ುವಾರ ಸುಂಜೆ 7ಗ್‌ುಂಟೆಯುಂದ ಜೀ ಕುಟುುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್

2019ರ ಪ್ರಸ್‌ಾರವಾಗಿತದುದ, ರ್‌ಾಡಿನ್ ಜನ್ತೆ ಎರಡು ದಿನ್ ಭ್ರಪ್‌ೂರ ಮನ್ರುಂಜರ್‌ೆ ಸಿಗ್ಲ್ಲದೆ. ಜೆ ತೆಗೆ ಈ ಕಾಯ್ಕರಮದಲ್ಲಿ

ಕುಟುುಂಬ ಸದಸಯರ ರ್‌ೆ ೀವಪ -ನ್ಲ್ಲವಪ ಸ್‌ೆ ೀಲು -ಗೆಲುವಪಗ್ಳ ಸಮಮಲನ್ವಾಗಿದೆ.. ರುಂಜರ್‌ೆಯ ಜೆ ತೆಗೆ

ಮನ್ಮಡಿಯುವುಂತಹ ಅರ್‌ೆೀಕ ಸನನವೆೀಷ್ಗ್ಳಿಗೆ ಜೀ ಕುಟುುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2019 ಸ್‌ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

Copyright@2018 Chitralahari | All Rights Reserved. Photo Journalist K.S. Mokshendra,