Film Releasing On-8-09-2017"RAJA HAMSA"Prod and Hero-Gowri Shekar.Dir-Jadesh Kumar.Heroine-Ranjani.Artist-Yamuna.Dr.Sridhar and B.C.Patil."HALLI SOGADU"Prod-Satish Kumar Mehta.H.N.Dattatreya.Mahantesh and B.N.Swami.Dir-M.R.Kapil.Hero-Arav Surya.Heroine-Akshara.Film Rel.