Film Releasing On-16-02-2018"GOOGAL"Prod-Dr.V.Nagendra Prasad.N.Sridhar.L.Ashwath Narayana.Dir-Dr.V.Nagendra Prasad.Cinematography-Nagarjuna.Music-Dr.V.Nagendra Prasad.Artist-Dr.V.Nagendra Prasad.Shuba Punja.Amrutha Rao.Deepak.Vyshnavi.Shobaraj.Muni.Jai Dev.Sampath Krishna Murthy.