Film Releasing On-17-03-2017"ERADU KANASU"Prod-Ashok.Dir-Madan.Cameraman-Darshan Kanaka.Hero-Vijaya Raghavendra.Heroine-Karunya Ram and Krishi Thapanda."DHWANI"Prod-Lion R Ramesh.Dir-David.Artist-Vinaya Prasad and Ramesh Butt.Hero-Chandan Sharma(B Tv).Heroine-Iti Acharya."URVI"Dir-Pradeep Varma.Heroine-Shweta Pandith.Sruthi Hariharan and Shraddha Srinath."KALABERAKE"Dir-Madhu Prakar.Hero-Aniruddha.Heroine-Sanjana Prakash."SHUDDHI"Dir-Adarsh Heshwarappa.Artist-Niveditha.Lauren Sparatino.Amrutha Karagada.(5Film Releasing).